Xây dựng chỉ số đánh giá công việc theo KPI thế nào?

1. Mục đích của việc sử dụng KPIs trong đánh giá thực hiện công việc Việc sử dụng KPIs trong đánh giá thực hiện công việc nhằm mục đích: Thứ nhất, đảm bảo người lao động thực hiện đúng các trách nhiệm trong bản mô tả công việc của từng vị trí chức danh cụ thể. Các chỉ số đánh giá mang tính định lượng cao, có thể đo lường cụ thể do đó nâng cao hiệu quả của đánh… >> Đọc tiếp >>

Hoạt động của hệ thống phân phối

Dưới đây là những bài toán kỹ thuật. Quản lý chuỗi cung ứng Sơ đồ chuỗi cung ứng Nhà phân phối Mỗi nhà phân phối là một công ty và là hạt nhân quan trọng nhất trong hệ thống, hoạt động hoàn toàn độc lập. Mọi giao dịch mua, bán và công nợ đều được tập trung về chủ thể là nhà phân phối. Trung tâm hạch toán (center) Nhà phân phối có thể có nhiều trung tâm phân phối… >> Đọc tiếp >>